Kur adresohen çështjet që lidhen me procesin e monitorimit që kryhet nga Open Data Kosova në aspektin e prokurimit emergjent dhe kontraktimit të hapur në Kosovë, ekzistojnë dy fusha të cilat janë vënë në dukje. Fusha e parë (1) përbëhet nga vështirësitë që hasen gjatë procesit të nxjerrjes së të…


When addressing the issues related to the monitoring process conducted by Open Data Kosovo in terms of the Emergency Procurement and Open Contracting in Kosovo there are two areas which are pointed out. The first area (1) consists of the difficulties faced during the process of the data extraction and…


Partneriteti i Hapur Kontraktues (OCP — Open Contracting Partnership) me mbështetje nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, po zbaton një projekt që fokusohet në përmirësimin e prokurimit të ndërlidhur me COVID-19 në mënyrë që të rrisë kapacitetin monitorues të prokurimit të shoqërisë civile në Kosovë. Pritet që përmirësimet që…


The Open Contracting Partnership (OCP) with support from the European Bank for Reconstruction and Development, is implementing a project focused on improving COVID-19 procurement in order to increase civil society procurement monitoring capacity in Kosovo. It is foreseen that in the future these improvements to emergency procurement, coordination, and supply…


Author: Shqipe Gjocaj

Kosovo’s attempts to go fully online depend on e-signature and the need for centralized services.

Claiming its independence as a state, Kosovo’s administrative services have gradually improved during the last two decades. In recent years, there has also been improvement in terms of the digitalization of public…


While currently facing the COVID-19 pandemic, the use of technology has increased tremendously and there has been a great shift towards online channels due to the restrictions in place. ODK, since its founding, has recognized the importance of digital transformation. Thus, to tackle the great impact of technology and the…


Sërish karantinë, sërish fëmijët e prindërit kaluan nëpër sfidat e mësimit online. Kjo pasi që me 5 prill të këtij viti, Qeveria e Kosovës vendosi sërish për një karantinim të dytë të vendit, si mbrojtje ndaj përhapjes së pandemisë Covid — 19. Me vendimin e autoriteteve kosovare mes tjerash u…


“Covid-19 i bëri njerëzit të kuptojnë se me teknologji çdo gjë është e mundur”, kështu e përshkruan ndikimin e teknologjisë tek njerëzit gjatë periudhës së pandemisë “Covid -19”, 20 vjeçarja, Rrezearta Thaçi. …


Author: Shqipe Gjocaj

What if ordinary citizens, professionals, researchers, activists, students, had easy access to qualitative government data? What does it mean to partake in a data revolution society?

When one thinks of open government, several concepts come to mind. Accessible information, statistics, transparency, accountability, citizens’ participation, and so on…


Rrjeti për Rritjen e Pjesëmarrjes Qytetare në Agjendën Digjitale —

ICEDA publikon

SHPALLJE

THIRRJE PËR APLIKIME

ICEDA ka kënaqësinë t’ju informojë për Thirrjen për aplikime që do të ofronte mbështetje për OShC-të për të promovuar Agjendën Digjitale përmes ciklit të dytë të skemës së granteve për grante të vogla LOT…

Open Data Kosovo

A team of #CivicTech enthusiasts coding for a better tomorrow! www.opendatakosovo.org

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store